Všeobecné obchodné podmienky

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170

Všeobecné informácie:

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) stanovujú podmienky využívania internetového portálu sandorf.sk ďalej len „SANDORF“). Služba portálu SANDORF spočíva v prezentácii tovaru vlastnej výroby, najmä piva a doplnkového sortimentu, a v predaji a dodaní tohto tovaru. Tovarom sa rozumie predovšetkým pivo, darčeková poukážka, merchandising a prípadne aj ďalší doplnkový sortiment (ďalej len „TOVAR“). TOVAR prezentovaný na SANDORF nepredstavuje záväznú ponuku na kúpu tovaru v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky.

1. PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom internetového obchodu sandorf.sk je spoločnosť:

Obchodné meno: Sandorf s.r.o.
sídlo: Prievaly 79, 906 34 Prievaly
IČO: 46 001 417
registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 26802/T
Zodpovedná osoba: Radoslav Valápka, kontakt +421 910 394 530 objednavkypivo@sandorf.sk

(ďalej len „PREVÁDZKOVATEĽ“).

2. PODMIENKY PREDAJA

Predaj alkoholu je možný iba osobám starším ako 18 rokov. Službu je oprávnená využiť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov alebo je staršia ako 18 rokov. Službu je oprávnená využiť aj právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ pre vlastnú potrebu, ale aj za účelom ďalšieho predaja (ďalej spoločne len „KUPUJÚCI“). Odoslaním elektronického formulára s objednávkou alkoholu KUPUJÚCI zároveň potvrdzuje, že ku dňu objednávky dovŕšil vek 18 rokov. PREVÁDZKOVATEĽ alebo doručovateľ (napríklad kuriér) je oprávnený si túto skutočnosť overiť vyžiadaním platného dokladu totožnosti.

3. PRIJATE OBJEDNÁVKY, VYBAVENIE OBJEDNÁVKY A KÚPNA ZMLUVA

KUPUJÚCI si môže prostredníctvom SANDORF objednať TOVAR, ktorý je na SANDORF označený ako dostupný. KUPUJÚCI zadáva objednávku online (elektronicky) prostredníctvom objednávkového formuláru na SANDORF. Pred zadaním objednávky má KUPUJÚCI možnosť pozrieť si prehľad svojej objednávky v košíku. Ak KUPUJÚCI s objednávkou súhlasí a rozhodne sa v dokončení objednávky pokračovať, tak je presmerovaný do pokladne. V pokladni kupujúci vyplní svoje fakturačné údaje a adresu doručenia. KUPUJÚCI je plne zodpovedný za správnosť vyplnených údajov.

V prípade, že tovar objednaný KUPUJÚCIM sa v okamihu vybavovania objednávky nenachádza na sklade, ponúkne SANDORF KUPUJÚCEMU alternatívne riešenie v podobe iného druhu piva a informáciu o tom, kedy bude objednaný TOVAR dostupný. Kupujúci má právo sa rozhodnúť, či počká na svoj objednaný TOVAR, alebo využije náhradnú ponuku. Ak KUPUJÚCI alternatívny TOVAR odmietne a nie je ochotný počkať na dodávku nového TOVARU, PREVÁDZKOVATEĽ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy. PREVÁDZKOVATEĽ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, PREVÁDZKOVATEĽ bude bezodkladne kontaktovať KUPUJÚCEHO za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že KUPUJÚCI zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Objednávka KUPUJÚCEHO je návrhom kúpnej zmluvy. K akceptácii objednávky zo strany PREVÁDZKOVATEĽA, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, dochádza elektronickou formou, e-mailom od PREVÁDZKOVATEĽA, na základe potvrdenia správne a úplne vyplnenej objednávky na e-mailovú adresu, ktorú KUPUJÚCI zadal pri vypĺňaní objednávky.

Všetky objednávky potvrdené PREVÁDZKOVATEĽOM sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou a bude expedovaná, PREVÁDZKOVATEĽ môže od KUPUJÚCEHO požadovať náhradu nákladov spojených s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

KUPUJÚCI je povinný zaplatiť kúpnu cenu vo výške uvedenej v ním zadanej objednávke na SANDORF. Kúpna cena je splatná najneskôr pri dodaní tovaru KUPUJÚCEMU, ak je umožnená zo strany PREVÁDZKOVATEĽA platba pri prevzatí tovaru, pričom jej úplne zaplatenie je podmienkou pre vydanie TOVARU KUPUJÚCEMU.

Cena dodania TOVARU nie je zahrnutá v cene TOVARU. Cena dodania sa platí za každý objednaný prepravný obal (kartónový box), v ktorej je TOVAR, jednotlivo, t.j. bez ohľadu na to, či sa viacero obalov (kartónových boxov) alebo objednávok viaže na to isté miesto dodania. Cena dodania je zobrazená vždy pri obale (kartónový box), v ktorom bude TOVAR dodaný KUPUJÚCEMU, ale aj v košíku pred potvrdením objednávky.

Ak KUPUJÚCI plnú kúpnu cenu vrátane ceny za dopravu nezaplatí, tak je PREVÁDZKOVATEĽ oprávnený odstúpiť od zmluvy. KUPUJÚCI je povinný zaplatiť cenu za dodanie tovaru aj v prípade, keď KUPUJÚCI riadne objednaný TOVAR neprevezme, alebo ak odmietne prevziať TOVAR, ktorý nemá žiadne vady.

KUPUJÚCI si môže vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov platieb, ak je to na SANDORF umožnené:

  1. Platba online cez platobné karty – prostredníctvom platobných kariet podporovaných platobnou bránou, ktorú využíva PREVÁDZKOVATEĽ – VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
  2. Platba na dobierku – platba v hotovosti alebo kartou pri dodaní tovaru kuriérom GLS (tento spôsob je spoplatnený sumou 1,3€ vrátane DPH) alebo vlastnými prepravcami pre Bratislavu, Trnavu a okolie.

5. DORUČENIE

V prípade pochybností o veku KUPUJÚCEHO je KUPUJÚCI alkoholického nápoja povinný preukázať sa PREVÁDZKOVATEĽOVI alebo doručovateľovi (napr. kuriérovi) TOVARU, že dosiahol vek 18 rokov, inak je PREVÁDZKOVATEĽ povinný odoprieť dodanie TOVARU. PREVÁDZKOVATEĽ je oprávnený odoprieť dodanie alkoholického nápoja KUPUJÚCEMU, ktorý je zjavne ovplyvnený alkoholom.

Tovar doručuje kuriérska služba GLS do 48 hodín od zadania objednávky v prípade, že je tovar objednaný najneskôr do 11:45 v dni objednávky. V prípade, že objednávke bude zadaná po 12:00 v dni objednávky, tovar bude expedovaný nasledujúci pracovný deň a doba doručenia sa môže o jeden deň predĺžiť. Tovar je odovzdávaný kuriérovi vždy 1 deň pred doručením. V piatok sa tovar GLS neodovzdáva, aby vzhľadom na limitované možnosti skladovania, nezostal cez víkend v depe GLS. To znamená, že tovar objednaný v piatok bude expedovaný v pondelok.

Ak KUPUJÚCI objednaný TOVAR nepreberie, uzavretá kúpna zmluva automaticky zanikne a PREVÁDZKOVATEĽ nie je ďalej povinný vybavovať objednávku KUPUJÚCEHO; nárok PREVÁDZKOVATEĽA na náhradu škody tým nie je dotknutý.

Doručenie tovaru sa realizuje prostredníctvom služby kuriérskej spoločnosti GLS Slovensko alebo osobným rozvozom na základe vyžiadania v Bratislave, Trnave a okolí. Základná cena za doručenie kuriérom GLS je 9,60 eur s DPH v rámci celej SR. Základná cena za doručenie našou vlastnou prepravou je pre Bratislavu – 3,00 eur s DPH, Trnavu a pre okolie Trnavy (do 10 km) 3,00 eur s DPH, pričom pri použití vlastnej prepravy môže byť tovar doručený v náhradnom obale resp. bez ďalšieho obalu a cena prepravy je účtovaná za celú objednávku. Prevzatie tovaru z kamennej prevádzky za účelom osobného odberu je zdarma.

Tovar je možne doručiť aj formou osobného odberu v našej kamennej prevádzke – Pivovar Sandorf na adrese Prievaly 79, 906 34 Prievaly. Tovar vo forme darčekovej poukážky je doručovaný e-mailom alebo po dohode so zákazníkom fyzicky prostredníctvom tlačenej poukážky s uvedeným unikátnym kódom kupónu poštou (poštovné hradí príjemca). Darčeková poukážka je prenosná a platí do dátumu uvedenom pri produkte ako aj na samotnej poukážke.

6. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

KUPUJÚCI je povinný dôkladne si dodaný TOVAR prezrieť pri dodaní. Prevzatím sa rozumie odovzdanie TOVARU doručovateľom (napríklad kuriérom) alebo PREVÁDZKOVATEĽOM KUPUJÚCEMU.

V prípade zistenia rozdielu druhu, množstva alebo vady TOVARU, za ktorú zodpovedá PREVÁDZKOVATEĽ, je KUPUJÚCI v prípade dodania kuriérom povinný spísať reklamačný protokol, ktorý si môže vyžiadať od doručovateľa. Kópiu tohto protokolu je KUPUJÚCI povinný zaslať PREVÁDZKOVATEĽOVI e-mailom na adresu objednavkypivo@sandorf.sk alebo poštou na adresu sídla PREVÁDZKOVATEĽA za účelom prešetrenia vady alebo rozdielu. PREVÁDZKOVATEĽ zodpovedá za vady, ktoré má predaný TOVAR pri prevzatí KUPUJÚCIM a za vady, ktoré sa preukázateľne vyskytnú po prevzatí TOVARU počas záručnej doby. Kupujúci oznámi zistené chyby predávajúcemu písomne spolu s požiadavkou, ktorú si v dôsledku chyby uplatňuje. PREVÁZKOVATEĽ vybaví reklamáciu v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie KUPUJÚCIM.

V prípade oprávnenosti reklamácie PREVÁDZKOVATEĽ podľa povahy zistenej vady buď vymení predmetný TOVAR za nový, alebo poskytne KUPUJÚCEMU zľavu z kúpnej ceny formou vrátenia peňazí, alebo poukazom na ďalší nákup. Ak by nároky KUPUJÚCEHO nemohli byť uspokojené žiadnym z týchto spôsobov, má KUPUJÚCI právo odstúpiť od zmluvy. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť predmetný reklamovaný TOVAR, pričom za doručenie reklamovaného TOVARU PREVÁDZKOVATEĽOVI je zodpovedný PREDÁVAJÚCI. Vrátenie reklamovaného tovaru sa realizuje formou vyžiadanej dopravy kuriérom GLS. KUPUJÚCI nehradí náklady spojené s doručením reklamovaného TOVARU PREVÁDZKOVATEĽOVI. Reklamovaný tovar je možné odovzdať Predávajúcemu aj osobne, na prevádzke kamennej predajne v Prievaloch.

PREVÁDZKOVATEĽ nezodpovedá za žiadne vady tovaru, ktoré boli spôsobené konaním alebo opomenutím KUPUJÚCEHO. V súlade so zákonom o podomovom predaji a zásielkovom obchode má KUPUJÚCI právo po doručení tovaru na vrátenie zaplatenej čiastky za tento tovar, v prípade zaslania nepoškodeného a nepoužitého tovaru späť na adresu PREVÁDZKOVATEĽA najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru od kuriéra alebo PREVÁDZKOVATEĽA. Čiastka zaplatená za tovar bude KUPUJÚCEMU poukázaná na jeho kupujúceho bez zbytočného odkladu, akonáhle bude TOVAR doručený na adresu PREVÁDZKOVATEĽA a bude spĺňať vyššie uvedené podmienky.

7. SPRÁVY O PONUKÁCH

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne 2-krát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 5MB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese email, alebo zaslaním listu s takouto žiadosťou na kontaktnú adresu PREVÁDZKOVATEĽA.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ak urobíte storno objednávky do 1 hodiny, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pre zrušenie objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

Ak je KUPUJÚCI fyzickou osobou a objednaný tovar neslúži na výkon jeho podnikania, zamestnania alebo povolania, má KUPUJÚCI právo do 7 dní po dodaní tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu. Právo odstúpiť od zmluvy však KUPUJÚCI nemá v prípadoch vymedzených v ust. § 12 ods. 5 zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a to najmä pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo ktorý podlieha rýchlej skaze.

V prípade vrátenia TOVARU nesmie byť TOVAR po záručnej dobe a nesmie mať poškodený originálny obal. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali. Vždy prosím zabaľte TOVAR tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k poškodeniu pôvodných obalov a TOVARU. Neposielajte TOVAR na dobierku. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN) a to zvyčajne do 7 pracovných dní od doručenia zásielky. V prípade vrátenia TOVARU bude suma znížená o prepravné náklady.

9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi spotrebiteľom a podnikateľom (obchodníkom) a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi. V prípade, že je KUPUJÚCI nespokojný s výsledkom svojej žiadosti o nápravu a pokus o vyriešenie sporu s PREVÁDZKOVATEĽOM bol bezvýsledný, má právo podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia má k dispozícii všetky potrebné informácie o alternatívnom postupe, ktorým môže Zákazník prípadný spor riešiť. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Na práva a povinnosti, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z poskytovanej služby, pokiaľ strany nedosiahnu zmier, bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.
KUPUJÚCI a PREVÁDZKOVATEĽ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

KUPUJÚCI zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP prevádzkovateľ nezodpovedá KUPUJÚCEMU za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene a preukázateľne dohodnuté inak.

PREVÁDZKOVATEĽ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 01.11.2020 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. PREVÁDZKOVATEĽ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

11. KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok, pochybností, názorov alebo pripomienok nás prosím neváhajte kontaktovať e-mailom na email: objednavkypivo@sandorf.sk